Gratis verzending vanaf 40 euro, Gratis retour. Klik hier voor meer info.

Verkoopsvoorwaarden

1. Ondernemer

In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder de ondernemer, Laurijssen Jozef Bvba, Desmedtstraat 36, 2322 Minderhout, België met ondernemingsnummer: BE0417.770.981. E-mailadres: info@uwtuinendier.com

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt te allen tijde aan de consument beschikbaar gesteld. Elke bestelling door de koper, wordt gezien als aanvaarding van de voorwaarden, met uitsluiting van andere algemene of bijzondere voorwaarden.

3. De overeenkomst 

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

De ondernemer treft bij een overeenkomst passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.     

De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen;

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 4. Het aanbod 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Indien er een overmaat aan producten wordt besteld zonder afspraak, waar een langere levertermijn op bestaat omwille van stock breuk en/of het niet leverbaar van onze firma, wordt dit u direct gemeld en moet er rekening worden gehouden met een wacht- en levertermijn. Indien U afziet van uw bestelling, worden er extra kosten aangerekend voor het terugbetalen van de goederen.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen, exclusief verzendkosten;
 • de kosten van transport en levering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

5. De prijs 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

De geleverde goederen blijven eigendom van de ondernemer tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de ondernemer het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de consument.    

6. Herroepingsrecht 

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of passen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren op eigen risico en kosten, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening (tenzij anders besproken of gemeld) 

Bij maatwerk, grotere pakketten of artikelen die bestaan uit een bouwpakket, vervalt de herroepingsrecht zodra deze uit de verpakking is gehaald. Ook indien het product gebruikt is geweest, de verzegeling eraf is en/of duidelijke gebruikssporen zichtbaar zijn, vervalt het herroepingsrecht.

Indien de consument een bedrag voldaan heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Indien er grote aantallen worden besteld van één product zonder afspraak, vervalt het herroepingsrecht of worden er administratieve kosten aangerekend van 10%, die worden afgehouden bij het terugbetalen van de goederen.

7. Uitsluiting herroepingsrecht

De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht, overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • op grotere aantallen van het zelfde product die speciaal moeten besteld worden 

8. Conformiteit en Garantie 

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 

 9. Levering en uitvoering 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ons heeft kenbaar heeft gemaakt. Dit is dan ook de verantwoording van de consument. Bij foutieve adressering kan het aanleiding geven tot extra kosten.

Een groot pakket, zoals een tuinhuis, carport, speeltoestel,..., wordt met een grote vrachtwagen geleverd. De plaats van levering moet goed bereikbaar zijn voor de vrachtwagen. Indien de plaats van levering moeilijk bereikbaar is, moet dit vooraf besproken worden. Indien de vrachtwagen ergens moet leveren en deze plaats is moeilijk of niet bereikbaar, worden er extra kosten aangerekend voor levering. 

Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Leveringstermijnen zijn niet bindend. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De consument heeft in geval van vertraging of wanneer levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Maar geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Dit geldt niet voor bestellingen op maat of van grote projecten met een levertermijn boven de 10 dagen.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, zonder interest of andere vergoeding terugbetalen. 

Indien bij levering de verpakking aan de buitenkant zichtbaar beschadigd is, moet er melding aan de chauffeur gemaakt worden. Bij ontvangst van het beschadigd pakket, moet er een duidelijk foto genomen worden van de beschadiging. Blijkt de inhoud beschadigd te zijn, dient hiervan ook een foto genomen te worden en een melding gedaan worden aan onze binnen de 48u van ontvangst. Zoniet vervalt de waarborg van de goederen.

Grote pakketten van o.m. tuinhuizen, carports, speeltoestellen,...

10. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.     

11. Betaling 

Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan tot en met de vervaldag.

De consument dient onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden door middel van een gedetailleerde, aangetekende brief binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur.

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.

De ondernemer behoudt zijn recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de consument op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de consument te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat zij kunnen laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de consument, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

12. Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen acht (8) dagen na levering, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de consument geleden.

14. Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

15. Privacy

Persoonsgegevens van de consument worden enkel gebruikt voor de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen. Uwtuinenedier.com zal de gegevens niet overmaken aan derden. De consument heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De consument heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

16. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.     

17. Aanvullende bepalingen   

In geval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen uitsluitend bevoegd.

18. Producten

Ieder product dat u aankoopt is onder eigen risico en verantwoordelijkheid. Zijn er middelen die u aankoopt niet toelaatbaar in het land waarnaar het naartoe gezonden wordt, is de aankoop onder eigen risico. Bij deze producten staat altijd een vermelding in welk land ze enkel toelaatbaar zijn.